Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website én gemaakte websites door TrekkerTrekker.nl, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TrekkerTrekker.nl .

TrekkerTrekker.nl hanteer bij auteursschending € 100,00 per foto/ video.

Facebook